Đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm.