Đào tạo và cấp chứng chỉ thư viện thiết bị trường học.